Tabela për vizatim LCD

Tabelë vizatimi LCD - tabletë magjike vizatimore dixhitale (jastëk skica) - tabela shkrimi ilustrimi për fëmijë dhe të rritur me madhësi të ndryshme tabletash.